FAMILIERECHT

Beperkte gemeenschap van goederen

Wanneer u op of na 1 januari 2018 trouwt of getrouwd bent (hetzelfde geldt voor partner registratie) dan is dat niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen, zoals daarvoor wel het geval was. Dit kunt u aanpassen door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken.

Voor huwelijken en partnerschapsregistraties geldt per 1  januari 2018 automatisch een beperkte gemeenschap van goederen.

Dit houdt in dat alle persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen of partnerschap heeft, alleen van u blijft, terwijl bezittingen en schulden die u na het trouwen of partnerschap krijgt, van u samen zijn.

Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk of partnerschap, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Voor ondernemers betekent de nieuwe wet dat het nog steeds van belang is om na te denken over huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Daarmee kunt u uw zakelijke en privévermogen gescheiden houden.

Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Algehele gemeenschap van goederen

Vóór 1 januari 2018 trouwden mensen automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Voor die mensen verandert er niets.

Bij een algehele gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden van u samen, ook de persoonlijke bezittingen van vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap en de schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens het huwelijk (tenzij deze verkregen zijn met een uitsluitingsclausule, waarbij de schenker/erflater bepaalt dat de schenking/erfenis niet in de gemeenschap valt).

Voor ondernemers geldt dat schuldeisers zich kunnen verhalen op uw huwelijks-/partnerschapsgemeenschap (waarin uw onderneming terecht is gekomen). Om dit te voorkomen is het maken van huwelijkse voorwaarden onontbeerlijk.

Download hier de brochure

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan regelt de wet automatisch een aantal rechten en plichten. Wilt u zelf bepalen hoe bepaalde zaken geregeld zijn, dan legt u dit vast in voorwaarden.

Door te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen, waarin automatisch alle bezittingen en schulden vallen die u verkrijgt tijdens het huwelijk of partnerschap.

Door voorwaarden overeen te komen kunt u dit anders regelen, van een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen tot een algehele gemeenschap van goederen en alles wat daar tussen zit.

Daarmee kunt u bijvoorbeeld bepaalde zaken privé houden en zorgen dat schuldeisers van uw onderneming zich niet op het privévermogen van uw partner kunnen verhalen.

Wij geven u graag advies hierover in een informatief gesprek bij ons op kantoor!

Download hier de brochure

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Samenleving

In een samenlevingsovereenkomst, die u samen met uw partner opstelt, worden afspraken gemaakt over uw financiën (kosten van de huishouding), huis, pensioen en welke bezittingen en schulden privé zijn en welke gezamenlijk.

Door uw samenlevingsovereenkomst te laten opstellen door een notaris, weet u zeker dat deze voldoet aan de eisen van de Belastingdienst in het kader van fiscaal partnerschap en aan de voorwaarden van pensioenmaatschappijen.

Let op dat door het sluiten van een samenlevingsovereenkomst geen (beperkte) gemeenschap van goederen ontstaat. Ook worden partners niet automatisch erfgenaam van elkaar. Daarvoor moeten zij testamenten op laten stellen door een notaris.

Download hier de brochure

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

(Echt-)Scheiding

Echtgenoten en geregistreerde partners besluiten niet eenvoudig tot een scheiding. Er komt veel bij kijken, ook juridisch.

Als men eenmaal overeenstemming heeft over zaken als het gezag over de kinderen, de alimentatie en de verdeling van de gemeenschappelijke spullen, dan roept u de hulp van uw notaris in. Mocht u in een eerder stadium advies van een notaris willen, dan zijn wij u graag behulpzaam.

Zo regelt u de verdeling van het gezamenlijke huis en/of de oversluiting van uw hypotheek bij de notaris en ook adviseren wij u over uw nieuwe testament.

Zo adviseren wij u graag en deskundig omtrent de vele aspecten rondom de echtscheiding.

Levenstestament en notariële volmacht

Voor het geval u geestelijk of lichamelijk (tijdelijk) niet (meer) in staat bent om uw eigen belangen te behartigen, kunt u een levenstestament en/of notariële volmacht op laten stellen.

Bedenkt u zich dat u daarover nú nog kunt nadenken en beslissen.

Met de notariële volmacht kan uw gevolmachtigde uw belangen behartigen bij de bank of bijvoorbeeld bij de verkoop van uw huis.

Onder het levenstestament verstaan wij de volmacht voor al uw medische en persoonlijke zaken, waarmee uw gevolmachtigde op die gebieden uw belangen kan behartigen.

Een levenstestament en notariële volmacht zijn bedoeld voor zolang de volmachtgever leeft. Wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden kunt u regelen met een gewoon testament.

Belt u gerust voor meer informatie en om een afspraak te plannen.

Download checklist Checklist Levenstestament

Download hier de brochure

Erfrecht

Met het overlijden van een naaste breekt een moeilijke tijd aan, waarin u veel te regelen heeft. Wij kunnen u daarbij helpen. Zo kunt u bij ons terecht voor een verklaring van erfrecht, de aangifte erfbelasting en de afwikkeling/verdeling van de nalatenschap.

Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht raadplegen wij het Centraal Testamenten Register om te kijken of er sprake is van een testament en zo ja welke het laatste testament is. In het testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Maakt u gerust een afspraak met ons om een en ander te bespreken.

Als wij het testament van de overledene zelf niet hebben, dan vragen wij het op bij de notaris die het laatste testament heeft gemaakt.

In het Centraal Testamenten Register vinden wij ook:

  • Benoemingen, bijvoorbeeld voogdijbenoemingen die moeten ingaan bij overlijden;
  • Schenkingsovereenkomsten die pas na het overlijden van de schenker moeten worden uitgevoerd;
  • Verblijvingsbedingen, zoals opgenomen in notariële samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden.

 

Erfenis aanvaarden of verwerpen

U kunt als erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaarden (met aansprakelijkheid voor alle schulden), verwerpen (u krijgt niets en wordt ook niet aansprakelijk voor de schulden) of aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (“beneficiair aanvaarden”; eerst worden uit de nalatenschap de schulden betaald en als er dan nog vermogen in de nalatenschap zit dan komt dat toe aan de erfgenamen).

U heeft tijd om de juiste keuze te maken, maar pas op dat u zich niet per ongeluk als erfgenaam aanvaardt, waardoor u geacht wordt zuiver te hebben aanvaard, terwijl u eigenlijk beneficiair had willen aanvaarden.

Neemt u contact met ons op voor antwoorden op uw concrete vragen.

Download hier de brochure

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

 

Erfbelasting

Als eenmaal vaststaat wie de erfenis krijgt, zal moeten gekeken worden of en zo ja hoeveel erfbelasting betaald moet worden. De hoogte van de belasting en de van toepassing zijnde vrijstelling, hangt af van de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam.

Zo wordt dus eerst de waarde van de erfenis bepaald, waarna (binnen 8 maanden na het overlijden) aangifte moeten worden gedaan bij de Belastingdienst. Na het doen van de aangifte ontvangt u meestal binnen drie maanden de belastingaanslag.

Bij de berekening van de erfbelasting en het doen van de aangifte zijn wij u graag van dienst.

Download hier de brochure

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Nalatenschap verdelen

Bij het correct afwikkelen van een nalatenschap komt nogal wat kijken. De verdeling kunt u zelf doen of u vraagt ons om het te doen. Met name bij een nalatenschap die beneficiair aanvaard is, zijn er strenge regels die u in de gaten moet houden.

Allereerst bepaalt u de waarde van de nalatenschap en brengt u het bezit en de schulden in kaart. Die schulden dienen te worden voldaan en spullen kunnen worden verkocht. De niet verkochte spullen en geld kunnen worden verdeeld.

Voor een stappenplan kunt u onderstaande brochure downloaden en voor concrete vragen neemt u contact met ons op.

Download hier de brochure

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

 

Estateplanning

Met estate planning wordt in het algemeen bedoeld de planning van uw nalatenschap. In het bijzonder zullen daarbij de fiscale aspecten aandacht krijgen. De bedoeling van estateplanning is veelal dat uw partner en uw kinderen uw vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk van u krijgen, tijdens uw leven en daarna.

Daarbij zullen bijvoorbeeld uw huwelijksvoorwaarden, testament en ook schenkingsplannen aan de orde komen.

Wij adviseren u hier graag over.