ALGEMENE VOORWAARDEN

Vastgesteld per 1 januari 2020 en aangevuld per 1 mei 2020

Opdrachten die door Notariskantoor Coops Rouweler, hierna te noemen “het notariskantoor”, met ingang van 1 januari 2020 zijn aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande algemene voorwaarden.

De naam Notariskantoor Coops Rouweler is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Notariskantoor Coops B.V., gevestigd te Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75994658.

Deze algemene voorwaarden zijn op 3 januari 2020 gedeponeerd bij de Rechtbank te Zutphen onder nummer 1/2020 en per 1 mei 2020 aangevuld met een nieuw artikel 9.

Artikel 1

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard onder uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

De aansprakelijkheid van de notaris en medewerkers van het notariskantoor is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

Artikel 3

De notaris verbonden aan het notariskantoor is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval een notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zulks zonder uitzondering.

Voor alle indirecte schade op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 4

Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door het notariskantoor op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. Indien de opdrachtgever documenten aan het notariskantoor zendt of laat zenden, zoals legitimatiebewijzen en/of gegevens omtrent de namen van voogden, executeurs en bewindvoerders, gevolgd door de bevestiging van de ontvangst daarvoor door het notariskantoor, impliceert eveneens de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Ook de ontvangst van een (koop-)overeenkomst door de notaris impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht door zowel koper als verkoper.

Artikel 5

Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is  deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever.

Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6

Het notariskantoor behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 7

 • De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
 • De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 • De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 • Betaling van declaraties dient te geschieden voor of uiterlijk bij het passeren/ondertekenen van de akte(n) tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld.
 • Bij onroerend goed transacties en transacties met overige registergoederen dienen naast de notariskosten/honoraria, de omzetbelasting, het kadastrale recht en de kadastrale opslagen, overdrachtsbelasting en overige aan cliënten in rekening gebrachte kosten vooraf, vóór het passeren van de desbetreffende akten, te zijn voldaan op een kantoorrekening.
 • Facturen wegens behandeling van een nalatenschap of van een echtscheiding worden door het notariskantoor een keer per 3 maanden in rekening gebracht en moeten binnen 10 dagen daarna zijn voldaan, voor zover verrekening niet kan plaatsvinden uit de op het notariskantoor staande gelden.
 • Griffierechten en andere leges dienen te worden voldaan voordat het notariskantoor de daarmee samenhangende documenten opstelt.
 • Bij overschrijding van een termijn van betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. Daarnaast worden dan de wettelijk toegestane incassokosten en rente in rekening gebracht. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van cliënt. Het notariskantoor kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Bovendien kan het notariskantoor:
  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

Artikel 8

Indien de cliënt niet verschijnt op het afgesproken en schriftelijk bevestigde tijdstip dan wel deze afspraak annuleert/verplaatst binnen twee dagen voor dit tijdstip, dan zal het notariskantoor hiervoor kosten in rekening brengen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9

Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan het Notariskantoor aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. Het Notariskantoor zal eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan vijf dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bankkosten en/of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is het Notariskantoor gerechtigd die negatieve rente en/of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Artikel 10

Het notariskantoor behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

Artikel 11

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens het notariskantoor kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12

Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van het notariskantoor, maar ook ten behoeve van de (kandidaat-) notarissen en alle overige personen die op enige wijze bij, voor of namens het notariskantoor werkzaam zijn of waren.

Artikel 13

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Artikel 14

Het merendeel van de dienstverlening van het notariskantoor valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

In verband hiermee kan de aktemaker verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).

Volgens de wet mag de aktemaker zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.

Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Informatie ten behoeve van cliënten over de toepassing van de WWFT wordt verstrekt op www.coopsrouweler.nl.

Artikel 15

Het notariskantoor behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

Artikel 16

Indien opdracht is gegeven of geacht wordt te zijn gegeven aan het notariskantoor voor het opmaken van een akte en ingeval het passeren van de akte, om welke reden ook, niet plaats zal vinden na het verlenen van de opdracht of ingeval de opdracht nadien wordt ingetrokken, behoudt het notariskantoor zich het recht voor om bij haar opdrachtgever(s) een declaratie in te dienen voor de alsdan verrichtte werkzaamheden naar gelang van aan het dossier bestede tijd en berekend aan de hand van het alsdan geldende uurtarief dat het notariskantoor dan op dat moment voor dergelijke werkzaamheden hanteert.

Artikel 17

Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.coopsrouweler.nl, en ook www.notaris.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 18

Persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacyreglement van Notariskantoor Coops Rouweler, vindbaar op www.coopsrouweler.nl.

Artikel 19

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’.